Dr. Chandrajeet Yadav

3 Years Experience
Homeopath
BHMS
Bila Nursing Home
khhibaiyan , prayagraj, 211019, jhunsi,Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh
Bila Nursing Home
khhibaiyan , prayagraj, 211019, jhunsi,Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh
Get directions
Timings
Sunday
10:00AM - 3:45PM
Monday
10:00AM - 3:45PM
Tuesday
10:00AM - 3:45PM
Wednesday
10:00AM - 3:45PM
Thursday
10:00AM - 3:45PM
Friday
10:00AM - 3:45PM
Saturday
10:00AM - 3:45PM

Doctor Details
More about Dr. Chandrajeet Yadav
Speaks: English, Hindi
MRN:  h034450
Services offered
Homeopath