Dr. Vaishali Pravin Sundarkar

16 Years Experience
Ophthalmologist
DOMS, MBBS
Nagpur, Maharashtra
Sundarkar Dental Implant Center & Eye Hospital
24, Sewa Complex Swavlambi Nagar Square, Nagpur, Maharashtra, Nagpur
Timings
Monday
10:00AM - 9:00PM
Tuesday
10:00AM - 9:00PM
Wednesday
10:00AM - 9:00PM
Thursday
10:00AM - 9:00PM
Friday
10:00AM - 9:00PM
Saturday
10:00AM - 9:00PM

Doctor Details
More about Dr. Vaishali Pravin Sundarkar
Speaks: English, Hindi
MRN:  0278
Services offered
Ophthalmologist