Dr. Mahesh Kolekar

8 Years Experience
Ayurveda
BAMS
Vaishnavi Clinic
Vilad, Tal nagar, Ahmed Nagar, Maharashtra
Vaishnavi Clinic
Vilad, Tal nagar, Ahmed Nagar, Maharashtra
Get directions
Timings
Monday
10:00AM - 7:00PM
Tuesday
10:00AM - 7:00PM
Wednesday
10:00AM - 7:00PM
Thursday
10:00AM - 7:00PM
Friday
10:00AM - 7:00PM
Saturday
10:00AM - 7:00PM

Doctor Details
More about Dr. Mahesh Kolekar
Speaks: English, Hindi, Marathi
MRN:  I68918-A
Services offered
Ayurveda