ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಎತ್ತರ ತೂಕ ಚಾರ್ಟ್

Dr. Rita Goel

ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ

Dr. Rita Goel

Gynaecologist and Obstetrician

14 ನಿಮಿಷ ಓದಿದೆ

ಸಾರಾಂಶ

ಎತ್ತರ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರದ ತೂಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ತೂಕ. ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್ಅವೇಗಳು

 • ಎತ್ತರದ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
 • ಇದು ದೇಶದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ
 • ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಎತ್ತರದ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಎತ್ತರ-ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನೋಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರದ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಎತ್ತರ ತೂಕ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ತ್ರೀಯರು

ಎತ್ತರ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ)ಎತ್ತರ (ಸೆಂ. ನಲ್ಲಿ)ತೂಕ (ಕೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ)
4.6137 ಸೆಂ.ಮೀ28.5â 34.9
4.7140 ಸೆಂ.ಮೀ30.8 â 37.6
4.8142 ಸೆಂ.ಮೀ32.6 â 39.9
4.9145 ಸೆಂ.ಮೀ34.9 â 42.6
4.10147 ಸೆಂ.ಮೀ36.4 â 44.9
4.11150 ಸೆಂ.ಮೀ39.0 â 47.6
5.0152 ಸೆಂ.ಮೀ40.8 â 49.9
5.1155 ಸೆಂ.ಮೀ43.1 â 52.6
5.2157 ಸೆಂ.ಮೀ44.9 â 54.9
5.3160 ಸೆಂ.ಮೀ42.7 â 57.6
5.4163 ಸೆಂ.ಮೀ49.0 â 59.9
5.5165 ಸೆಂ.ಮೀ51.2 â 62.6
5.6168 ಸೆಂ.ಮೀ53.0 â 64.8
5.7170 ಸೆಂ.ಮೀ55.3 â 67.6
5.8173 ಸೆಂ.ಮೀ57.1 â 69.8
5.9175 ಸೆಂ.ಮೀ59.4 â 72.6
5.10178 ಸೆಂ.ಮೀ61.2 â 74.8
5.11180 ಸೆಂ.ಮೀ63.5 â 77.5
6.0183 ಸೆಂ.ಮೀ65.3 â 79.8

height weight chart for adults

ಎತ್ತರ ತೂಕ ಚಾರ್ಟ್ ಪುರುಷ

ಎತ್ತರ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ)ಎತ್ತರ (ಸೆಂ. ನಲ್ಲಿ)ತೂಕ (ಕೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ)
4.6137 ಸೆಂ28.5 â 34.9
4.7140 ಸೆಂ30.8 â 38.1
4.8142 ಸೆಂ.ಮೀ33.5 â 40.8
4.9145 ಸೆಂ.ಮೀ35.8 â 43.9
4.10147 ಸೆಂ.ಮೀ38.5 â 46.7
4.11150 ಸೆಂ.ಮೀ40.8 â 49.9
5.0152 ಸೆಂ.ಮೀ43.1 â 53.0
5.1155 ಸೆಂ.ಮೀ45.8 â 55.8
5.2157 ಸೆಂ.ಮೀ48.1 â 58.9
5.3160 ಸೆಂ.ಮೀ50.8 â 61.6
5.4163 ಸೆಂ.ಮೀ53.0 â 64.8
5.5165 ಸೆಂ.ಮೀ55.3 â 68.0
5.6168 ಸೆಂ.ಮೀ58.0 â 70.7
5.7170 ಸೆಂ.ಮೀ60.3 â 73.9
5.8173 ಸೆಂ.ಮೀ63.0 â 76.6
5.9175 ಸೆಂ.ಮೀ65.3 â 79.8
5.10178 ಸೆಂ.ಮೀ67.6 â 83.0
5.11180 ಸೆಂ.ಮೀ70.3 â 85.7
6.0183 ಸೆಂ.ಮೀ72.6 â 88.9

ಎತ್ತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಎಂದರೇನು?

ಸೆಂ.ಮೀಅಡಿ ಇಂಅಡಿಇಂಚುಗಳುಮೀಟರ್ಗಳು
168.005â² 6.1417â³5.511866.14171.6800
168.015â² 6.1457â³5.512166.14571.6801
168.025â² 6.1496â³5.512566.14961.6802
168.035â² 6.1535â³5.512866.15351.6803
168.045â² 6.1575â³5.513166.15751.6803
168.055â² 6.1614â³5.513566.16141.6803
168.065â² 6.1654â³5.513866.16541.6803
168.075â² 6.1693â³5.514166.16931.6803
168.085â² 6.1732â³5.514466.17321.6803
168.095â² 6.1772â³5.514866.17721.6803
168.105â² 6.1811â³5.515166.18111.6803
168.115â² 6.1850â³5.515466.18501.6803
168.125â² 6.1890â³5.515766.18901.6803
168.135â² 6.1929â³5.516166.19291.6803
168.145â² 6.1969â³5.516466.19691.6803
168.155â² 6.2008â³5.516766.20081.6803
168.165â² 6.2047â³5.517166.20471.6803
168.175â² 6.2087â³5.517466.20871.6803
168.185â² 6.2126â³5.517766.21261.6803
168.195â² 6.2165â³5.518066.21651.6803
168.205â² 6.2205â³5.518466.22051.6803

healthy ways to gain weight infographic

ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು?

ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಅಳತೆಗಳು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಚಾರ್ಟ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಒತ್ತಡ. ಇದು ತರುವಾಯ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತುಕೋಸುಗಡ್ಡೆಖನಿಜಗಳು, ಫೈಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕನ್, ಬೀನ್ಸ್, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಕಾಳುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ

ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸತ್ಯದ ಸಮತೋಲನದ ಅನುಪಾತ ಇರಬೇಕು

ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಿನವಿಡೀ ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

Y ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೆಫೀನ್ಸೇವನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ

ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವುದು?

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎತ್ತರದ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಟ್ನಿಂದ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸರಾಸರಿ ತೂಕ

ತೂಕದ ವರ್ಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು

ಕಡಿಮೆ ತೂಕ

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತೂಕದ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.

ಅಧಿಕ ತೂಕ

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ [1] [2] ಸೇರಿವೆ.Â

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಅಧಿಕ ತೂಕವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.

ಪರಿಧಮನಿಯ ಹೃದಯ ರೋಗಗಳು

ಅಸ್ಥಿರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಧಮನಿಯ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್

ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಹೊದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಯಕೃತ್ತಿನ ರೋಗ

ಅಧಿಕ ತೂಕವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದವರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತುಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ರೋಗ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯು ಕೆಲವು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ, ದುರ್ಬಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ

ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬಿಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

 • ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಡಿಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟ
 • ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಚ್‌ಡಿಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
 • ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಟ್ಟ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಸ್ಟ್ರೋಕ್
 • ಪಿತ್ತಕೋಶದ ರೋಗಗಳು
 • ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು
 • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ
 • ಕಡಿಮೆಯಾದ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ
 • ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ
 • ದೇಹದ ನೋವು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆ
 • ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ
 • ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 • ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು
 • ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತ
 • ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ Â
 • ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ
 • ರಕ್ತಹೀನತೆ
 • ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
 • ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ

ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

BMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನೀವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕೊಬ್ಬು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತೂಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, BMI ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಸೊಂಟದಿಂದ ಹಿಪ್ ಅನುಪಾತ (WHR)

ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದಿಂದ ಸೊಂಟದ ಅನುಪಾತವು 0.85 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಂತೆಯೇ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಈ ಶೇಕಡಾವಾರು 0.90.Â

ಸೊಂಟದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಅನುಪಾತ

ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ

ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Â

ದೇಹದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸೊಂಟ

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್‌ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಯಸ್ಕರು ಎತ್ತರದ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀವು ಬೊಜ್ಜು, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ತೂಕವು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಎತ್ತರದ ತೂಕ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ

 • ಎತ್ತರದ ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಪುರುಷರ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ
 • ನಿಮ್ಮ ತೂಕವು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
 • ತೂಕವು ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ತೂಕವು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ.
 • ನೀವು ಸರಾಸರಿ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಾಗ.
 • ಕೇವಲ BMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಂಚಿಕೆ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಹಿಪ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ತೂಕದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜ ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಜಾಗೃತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು

Height Weight Chart important things

ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಕಾರಣಗಳು

1. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಕುಶಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್,ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ, ಮಧುಮೇಹ, ಖಿನ್ನತೆ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

2. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ

ಜಡ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಂತರ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆತಂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ

ನೀವು ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓದುವಿಕೆ: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ

ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಅಂದಾಜು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ WHR, ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು BMI ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು (ಬೊಜ್ಜು) ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತೂಕವನ್ನು ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ದಿಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸಮಾಲೋಚನೆದೇಶದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸೌಲಭ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು!Â

FAQ ಗಳು

ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ನಾನು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ

ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ತೂಕ ಎಷ್ಟು?

ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ದೇಹದ ತೂಕವು 50 ಕೆಜಿ + 1.9 ಕೆಜಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, 5 ಅಡಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿಗೆ 49kg+ 1.7kg ಇರಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ತೂಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಇದು ಫ್ಲೋಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು?

ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ, ನೀವು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?

ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಚಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ರಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರವು ನಿಮ್ಮ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತೂಗಬೇಕು?

5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೂಕವು 40.1 ರಿಂದ 53 ಕೆಜಿ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

5â6 ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು?

5â6 ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ತೂಕವು 53kg ನಿಂದ 64.8 kg ಆಗಿರಬೇಕು.

5â8 ಪುರುಷರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟು?

5â8 ಪುರುಷರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕವು 63kg ನಿಂದ 70.6 kg ಆಗಿರಬೇಕು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5â11 ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರವೇ?

5â11 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ ಅಲ್ಲ

13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ 5 ಅಡಿ 5 ಎತ್ತರವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, 13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ 5â5 ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 5 ಅಡಿ.Â

ಅಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 160 ಸಿಎಂ ಎಂದರೇನು?

160 ಸಿಎಂ ಎಂದರೆ 5 ಅಡಿ 3 ಇಂಚು. ಭಾರತವು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇಂಚುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ

ಅಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 162 ಸಿಎಂ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, 5 ಅಡಿ 4 ಇಂಚುಗಳು 162 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.

ಅಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 163 ಸಿಎಂ ಎಂದರೇನು?

5 ಅಡಿ 4 ಇಂಚುಗಳು ಕೇವಲ 162 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಅಳತೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 163 ಸೆಂ.ಮೀ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 5 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ಅಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 168 ಸಿಎಂ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತೀಯ ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ 5 ಅಡಿ 6 ಇಂಚುಗಳು 168 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 175 ಸಿಎಂ ಎಂದರೇನು?

175 CM ಅಳತೆ ಟೇಪ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಅಡಿ 9 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಮೇಲಿದೆ.

ಅಡಿ ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 157 ಸಿಎಂ ಎಂದರೇನು?

157 ಸಿಎಂ ಅಳತೆಯ ಟೇಪ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಇದೆ.

ಅಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 167 ಸಿಎಂ ಎಂದರೇನು?

167 CM ಮತ್ತು 5 ಅಡಿ 5 ಇಂಚುಗಳು ಅಳತೆ ಟೇಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನ ಉದ್ದಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 26 Aug 2023ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 26 Aug 2023
 1. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/obesity-health-consequences-of-being-overweight#
 2. https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/managing-your-weight/advice-for-underweight-adults/

ಈ ಲೇಖನವು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ('BFHL') ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ ಲೇಖಕರು/ವಿಮರ್ಶಕರು/ಉದ್ಘಾಟಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ/ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು/ಸಲಹೆ/ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೈದ್ಯರು/ಅರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವೃತ್ತಿಪರರು. ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು BFHL ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು.

Dr. Rita Goel

ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ

Dr. Rita Goel

, MBBS 1 , MD - Obstetrics and Gynaecology 3

Dr Rita Goel is a consultant gynecologist, Obstetrician and infertility specialist with an experience of over 30 years. Her outstanding guidance and counselling to patients and infertile couples helps them to access the best treatment possible. She addresses problemsof adolescents and teens especially PCOS and obesity. Besides being a renowned gynaecologist she also has an intense desire and passion to serve the survivors of emotional abuse and is also pursuing a Counselling and Family Therapy course from IGNOU. She helps patients deal with abuse recovery besides listening intently to their story.

article-banner

ಆರೋಗ್ಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು

background-banner-dweb
Mobile Frame
Download our app

Download the Bajaj Health App

Stay Up-to-date with Health Trends. Read latest blogs on health and wellness. Know More!

Get the link to download the app

+91
Google PlayApp store